SCHRACK Technik online

Sa MX, MC i MO prekidačima, SCHRACK kombinuje dugogodišnju proverenu tehnologiju sa modernim naprednim dostignućima. MX, MC i MO prekidači čine idealnu kombinaciju za sigurnost Vašeg niskonaponskog sistema. Pružaju moderne komunikacione funkcije.

Prednosti i karakteristike

  • Oni nude više od savršene zaštite od 0,16 A do 6300 A. MX, MC i MO prekidači predstavljaju novu generaciju prekidača, koji su dovoljno modularni da ih je moguće primeniti u svakom tipu razvodnog ormana. SCHRACK prekidači štede novac, mogu se najfleksibilnije kombinovati i pogodni su za integraciju u unakrsno povezana sistemska rešenja.
  • Vrhunska dostupnost.

Pregled proizvoda

Najvažniji elementi razvoda u oblasti krajnje instalacije su zaštitni sklopni uređaji, kao što su linijski prekidači, LS/FI kombinovani prekidači, FI prekidači. Naravno, pribor i automatska sabirnica su važne komponente kako bi se mogla uspostaviti efikasna i sigurna distribucija.

Ostale informacije

  • Može se koristiti za DC instrumente sa 60 mV
  • Odgovara DIN standardu
  • Do 25A na izolovanom nosećem delu