SCHRACK Technik online

Zaštita podataka


SCHRACK website koristi Google Analytics, servis za analizu WEB aktivnosti koji je obezbedio Google Inc. (“Google“). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće" (cookies), tekst fajlove koji se nalaze na računaru kupca/korisniaki omogućavaju analizu korišćenja website-a od strane kupca/korisnika. Svaka informacija koju generišu kolačići a odnosi se na korišćenje website-a obično se šalje Google serveru u SAD i tamo se čuva.

Ukoliko je anonimnost IP adrese aktivirana na website-u, u tom slučaju će IP adresa kupca/korisnika biti skraćena od strane Google-a unutar prostora članica Europske unije ili drugih država članica Dogovora o Europskom ekonomskom prostoru. Samo u posebnim slučajevima prenosi se puna IP adresa Google-ovom serveru u SAD-u i onda se tamo skraćuje. Anonimnost IP adrese je aktivirana na Schrack website-u. Google koristi informacije u ime operatera ovog website-a da bi procenio korišćenje website-a od strane kupca/korisnika, sastavio izveštaje o aktivnostima website-a i da bi pružio web operateru dodatne usluge vezane za korišćenje ovog websajta i Interneta.

IP adresa koju prenosi pretraživač kupca/korisnika u okviru Google Analytics-a neće biti povezana sa drugim podacima koje poseduje Google. Kupac/korisnik može sprečiti skladištenje kolačića tako što će podesiti parametre svog pretraživača; u tom slučaju kupac/korisnik neće moći da koristi sve funkcije koje ovaj website poseduje. Dalje, kupac/korisnik može sprečiti prikupljanje podataka koje proizvode kolačići i onih koji su povezani sa korišćenjem website-a (uključujući IP adresu) od strane Google-a kao i obradu tih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instalacijom dodatka za pretraživač koji je dostupan na sledećem linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Izvorni tekst: The SCHRACK website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google“). Google Analytics uses so-called “cookies”, text files which are stored on the customer’s/user’s computer and allow an analysis of the use of the website by the customer/user. Any information generated by the cookie regarding the use of this website is usually transmitted to a Google server in the United States and stored there.

If the IP anonymisation is activated on this website, the customer’s/user’s IP address, however, is truncated by Google beforehand within the area of the member states of the European Union or other states party to the Agreement on the European Economic Area. It is only in exceptional cases that the full IP address is transmitted to a Google server located in the US and truncated there. IP anonymisation is activated on this website. Google uses this information on behalf of the operator of this website to evaluate the use of the website by the customer/user, to compile reports on the website activities and to provide the website operator with additional services in connection with the use of the website and of the Internet.

The IP address transmitted by the customer’s/user’s browser within the scope of Google Analytics will not be merged with other data held by Google. The customer/user can prevent storage of the cookies by setting his browser software accordingly; please note that in such case the customer/user may not be able to use the full range of functions this Dataebsite provides. In addition, the customer/user may prevent the collection of the data produced by the cookie and related to the use of the website (incl. the IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser add-on available at the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Posetom Schrack-ovog website-a određeni podaci kuca/korisnika se automatski skladište na Schrack-ove servere za administraciju sistema, statističku ili backup (sigurnosnu) svrhu. To uključuje podatke kao što su naziv provajdera internet usluga kupca/korisnika, u nekim slučajevima i verziju pretraživača, operativni sisteam koji koristi računar, web stranicu kojoj je kupac/korisnik pristupio pre pristupanja Schrack-ovoj web stranici, stranice koje kupac/korisnik posećuje na Schrack-ovom website-u i ako je moguće, pojmove za pretraživanje koje je kupac/korisnik koristio kako bi pronašao web stranicu Schrack-a. Ovi podaci omogućavaju identifikaciju pojedinačnih posetilaca website-a. Lični podaci se ne obrađuju u ovom kontekstu. Takvi podaci koriste se samo u anonimnom obliku. Ako Schrack prenese anonimne podatke spoljnim pružateljima usluga obrade, preduzimaju se tehničke i organizacione mere kako bi se osigurao prenos podataka koji ispunjava zakonske odredbe o zaštiti podataka.

Izvorni tekst: By visiting the SCHRACK website certain data of the customer/user is stored automatically on the SCHRACK servers for system administration, statistical or backup purposes. This data includes the name of the customer’s/user’s Internet service provider, in some cases the browser software version, the operating system of the computer used, the website the customer/user has accessed before visiting SCHRACK’s website, the pages the customer/user visits on SCHRACK’s website and if applicable, search terms the customer/user has used in order to find the SCHRACK website. This data may allow the identification of individual visitors of the website. Personal data, however, is not processed in this context. Such data is only used in anonymised form. If SCHRACK passes on anonymised data to external service providers, technical and organisational measures are taken to guarantee that the transfer of data complies with the statutory Data Protection provisions.

Takozvani kolačići koriste se kako bi se poboljšala upotrebljivost Schrack-ovog website-a. „Kolačići“ su sitni delovi informacija koje privremeno skladišti pretraživač na hard disk kupca/korisnika računara i neophodni su za upotrebu Schrack-ovog website-a. Stoga se informacije koje sadrže kolačići koriste za kontrolu perioda korišćenja stranice, posebno da bi se poboljšalo snalaženje i omogućio visok stepen pristupačnosti korišćenja website-a kupcu/korisniku. Dalje, kolačići se koriste da bi se identifikovali tzv. korisnički podaci. Konkretno se taj izraz "korisnički podaci" odnosi na sledeće informacije:
- posećene stranice sa artiklima 
- preuzimanja

Ove informacije se delimično povezuju sa korisnikovim ID-om i/ili adresom kupca/korisnika, čime se omogućava lična identifikacija. Podaci i informacije sakupljeni u procesu daju detalje o ponašanju kupca i skladište se za svrhe oglašavanja, marketinga i distribucije kao i za optimizaciju website-a. Korisnički podaci se ne prenose trećim stranama.

Kupac/korisnik može sprečiti upotrebu ovih podataka tako što će promeniti parametre svog pretraživača. Ako se website koristi bez promene parametara pretraživača, korisnik izričito pristaje na prethodno gore navedeno korišćenje podataka.

Izvorni tekst: So-called cookies are used to enhance the usability of the SCHRACK website. "Cookies" are tiny pieces of information stored temporarily by the browser on the hard drive of the customer’s/user’s computer and are necessary for using the SCHRACK website. Thus, the information contained in the cookies is used to control the session, in particular to improve navigation and facilitate a high level of user-friendliness of a website. Furthermore, cookies are used to identify so-called user data. In particular, the term user data refers to the following information:
- Article pages visited
- Downloads

This information is partly linked to the customer ID and/or e-mail address of the customer/user, thereby allowing personal identification. The data and information gathered in the process provide details on the buyer behaviour and are stored for advertising, marketing and distribution purposes as well as for website optimisation. User data is not passed on to third parties.

The customer/user can prevent this use of data by changing his browser settings. If he uses the website without changing the settings, he explicitly agrees to the data use as described above.

Schrack garantuje sigurnost pojedinih odnosno svih podataka kupca pa će u skladu sa tim preduzeti sve potrebne mere predostrožnosti da bi zaštitio kupca od gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka. Ugovorne strane kompanije Schrack koje imaju pristup podacima kupca kako bi mogle pružiti usluge kupcu u ime kompanije Schrack, moraju biti pod ugovorom koji čuva te informacije tajnim i ne smeju zloupotrebljavati te podatke. U ovom kontekstu, kupac pristaje na prenos njegovih ličnih podataka društvima povezanim sa Schrack-om za svrhu obrade upita (u okviru Section 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act)). Podaci o kupcu će u ovom slučaju takođe biti poverljivo čuvani.

Izvorni tekst: SCHRACK will keep safe any and all customer data and thus take all necessary precautions to protect the customer data against loss, misuse or modifications. Contracting parties of SCHRACK who have access to the customer data in order to render services to the customer on behalf of SCHRACK shall be under contract to keep this information secret and must not misuse this data. In this context, the customer agrees to the transfer of his personal data to SCHRACK’s affiliated companies for the purpose of processing customer enquiries within the meaning of Section 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act). Customer data will be kept confidential in this case as well.

Ako korisnik samostalno pruža lične podatke, posebno u slučaju poručivanja u Internet prodavnici, Schrack će koristiti te podatke da bi ispunio svoje ugovorne obveze. Osim toga, lični podaci koje je pružio korisnik biće unešeni u bazu podataka korisnika koje Schrack koristi u svrhu oglašavanja i marketinga.
Ukoliko Schrack prenese lične podatke spoljnim pružateljima usluga, preduzimaju se tehničke i organizacione mere da bi se zagarantovao prenos podataka u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka.

Nakon isteka zakonskog ili ugovornog perioda čuvanja i pod uslovom da Schrack-u više podaci nisu potrebni, svi skladišteni podaci će biti izbrisani. Kupac/korisnik može zahtevati pružanje informacija i i/ili brisanje njegovih ličnih podataka u bilo kom trenutku. Za sva pitanja vezano za ovu temu obratite nam se na zastitapodataka(at)schrack.rs. Kupac/korisnik ima pravo ukinuti svoj pristanak na buduće korišćenje njegovih ličnih podatka u bilo koje vreme na zastitapodataka(at)schrack.rs.

Izvorni tekst: If the customer provides personal data on his own accord, in particular with regard to orders made in the online shop, SCHRACK will use this data to fulfil its contractual obligations. In addition, the personal data provided by the customer will be entered in a customer data base that SCHRACK will use for advertising and marketing purposes.
If SCHRACK passes on personal data to external service providers, technical and organisational measures are taken to guarantee that the transfer of data complies with the statutory Data Protection provisions.

Any data stored will be deleted by SCHRACK upon expiry of the statutory or contractual data retention period and provided that SCHRACK does not need the data any longer. The customer/user may require the provision of information on and/or cancellation of his data at any time. Please address any related inquiries to shop(at)schrack.at. The customer/user is entitled to revoke his consent regarding the future use of his personal data any time (to shop(at)schrack.at).

Sakupljanje i prosleđivanje informacija:
Pomoću dugmeta Google +1 možete objaviti informacije širom sveta. Pritiskom na Google +1 dugme, Vi i drugi korisnici primate personalizovan sadržaj od strane Google-a i naših partnera. Google skladišti informacije za koje ste koristili +1 da bi saznao sadržaj i informacije o stranici koju posećujete pritiskom na dugme +1. Vaše oznake +1 se mogu prikazati zajedno sa Vašim imenom profila i Vašom slikom u Google-ovim uslugama kao reference, na primer u rezultatima pretraživanja za Vas i druge.

Google čuva informacije sa +1 kako bi mogao unaprediti svoje usluge za Vas i druge. Da biste mogli koristiti Google +1 dugme, potreban Vam je javni Google-ov profil vidljiv u celom svetu koji mora, kao minimum, sadržati ime odabrano za profil. To ime koristiće se u svim Google uslugama. U nekim slučajevima to ime će zameniti drugo ime koje ste koristili za deljenje sadržaja putem Google naloga. Identitet Vašeg Google profila može biti prikazan korisnicima koji znaju Vašu e-mail adresu ili neku drugu informaciju za Vašu identifikaciju.

Korišćenje prikupljenih podataka:
Osim gore opisanih svrha korišćenja, informacije koje ste dali biće korišćene u skladu sa važećom Google-ovom politikom privatnosti. Google može objaviti skupne statističke podatke o aktivnostima korisnika +1 i/ili ih proslediti svojim korisnicima i partnerima, kao što su izdavači, oglašavači ili njihovim partnerskim website-ovima.

Izvorni tekst:
Collection and passing on of information:
You can publish information worldwide by using the Google +1 button. By pressing the Google +1 button you and other users receive personalised contents from Google and our partners. Google stores both the information that you used + 1 for a content and information about the site you viewed when pressing +1. Your +1s may be displayed as references together with your profile name and your photo in Google services, like, for instance, in search results or in your Google profile or in other places on websites and advertisements on the Internet.
 Google records information on your +1 activities to be able to improve Google services for you and others. In order to be able to use the Google +1 button, you need a public Google profile visible worldwide, which, as a minimum, has to contain the name selected for the profile. This name will be used with all Google services. In some cases this name may also replace another name that you used when sharing content via your Google account. The identity of your Google profile may be displayed to users who know your e-mail address or any other identifying information about you.

Use of the information collected:
 In addition to the purposes of use described above, the information provided by you will be used in accordance with the applicable Google Privacy Policy. Google may publish aggregate statistics on the users’ +1 activities and/or may pass them on to users and partners, such as publishers, advertisers or affiliate websites.

Funkcije Twittera su implementirane u naš website. Ove funkcije omogućavaju Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korišćenjem Twitter-a i funkcije „re-tweet“  web stranice koje ste posetili su povezane sa Vašim Twitter nalogom i postaju vidljive drugim korisnicima. Pri tom procesu se prenose podaci i na Twitter.

Mi kao pružatelj usluga website-a, nismo upoznati sa sadržajem podataka koji se prenose i njihovim iskorišćavanjem od strane Twitter-a. Za sve dodatne informacije obratite se Pravilima o privatnosti Twitter-a na: http://twitter.com/privacy.

Twitter podešavaja o privatnosti možete promeniti u podešavanjima na Vašem Twitter nalogu.

Izvorni tekst: Twitter functions are embedded in our pages. These functions are offered by Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. By using Twitter and the "re-tweet" feature the websites you visited are linked to your Twitter account and are visible for other users. In the process, data is also transferred to Twitter.

Please note that as the provider of the websites we are not informed about the content of the data transferred and its use by Twitter. For further information please refer to Twitter’s Privacy Policy at http://twitter.com/privacy.

You can change your Twitter privacy settings in the account settings on your Twitter account.

Da biste bili u mogućnosti da koristite razne Schrack-ove alate, potrebno je uneti informacije za prijavu na Internet prodavnicu. Ovi alati su opremljeni funkcijom praćenja koja omogućava nadgledanje do koje mere se koriste alati i razvijanje ciljanih poboljšanja. Funkcija praćenja prenosi statističke podatke korišćenja dotičnog Schrack korisnika. Upotrebom alata pristajete na gore navedenu upotrebu podataka. Ovi podaci se ne prenose trećim stranama.

Izvorni tekst: To be able to use the various SCHRACK tools you need to enter the web shop login information. These tools are equipped with a tracking function to allow measuring to what extent the tools are used and to develop targeted improvements. The tracking function transmits statistical usage data related to the respective user to SCHRACK. By using the tools you agree to the above-mentioned use of data.  The data is not passed on to third parties.