SCHRACK Technik online

Opšti uslovi isporuke i plaćanja

1. Naše isporuke, usluge i ponude se zasnivaju isključivo na sledećim uslovima, navedenim u ovom dokumentu, a koji je sastavni deo seta poslovnih dokumenata vezanih za prodaju robe. Isti važe i za sve buduće poslovne odnose, čak i onda kada ne budu bili posebno i iznova ugovarani, pošto su se naši klijenti/kupci prijemom naših gore navedenih poslovnih dokumenata upoznali, tj. morali biti upoznati sa sadržajem ovih Opštih uslova isporuka i plaćanja. Kontrapotvrde kupca, kojima se vrši upućivanje na njegove sopstvene uslove poslovanja, se ne prihvataju. Odstupanja od ovih uslova su važeća samo ukoliko ih mi pismenim putem potvrdimo.

1. Naše ponude su neobavezujuće, osim ukoliko nije šta drugo izričito navedeno. Zaključnice i dogovori postaju obavezujući tek nakon što mi pismenim putem potvrdimo  porudžbine, ili kroz realizaciju naših isporuka, pri čemu u poslednjem slučaju faktura zamenjuje potvrdu porudžbine.

2. Za oznaku proizvoda merodavna je samo SCHRACK oznaka artikla. Dodatno navodjenje oznake artikla kupca je neobavezujuće.

3. Naši saveti u vezi sa tehnikom primene, a koji su dati u pismenom i usmenom obliku, neobavezujući su - čak i u odnosu na sva moguća zaštićena prava trećih lica - tako da ne oslobađaju kupca od dužnosti sopstvene provere naših proizvoda na njihovu primenjivost za nameravane postupke i svrhe.

1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, podrazumeva se da su naše cene date na paritetu Franko magacin prodavca, kao i sa uračunatim pakovanjem i utovarom.

2. Ukoliko nije izričito drugačije navedeno, date cene nisu fiksne, već se slobodno formiraju na bazi aktuelnih elemenata njihove cene koštanja. Ukoliko do dana plaćanja nastupe promene u elementima cene koštanja ,kao na primer zbog povećanja cena sirovina ili zbog rasta cene rada, promene kursa dinara zadržavamo sebi pravo na odgovarajuće prilagodjavanje naših cena.

3. Na porudžbine za koje nisu bile dogovorene cene, primenjivaće se cene koje budu važile na dan plaćanja.

4. Podrazumeva se, da su prodajne cene, kao i sve ponude zajedno sa kalkulacijama date u Dinarima, osim ukoliko izričito nije drugačije dogovoreno.

1. Ukoliko pojedinačnim ugovorima nije postignut dogovor o drugačijem načinu plaćanja, tada važi sledece : Kupac je dužan da se pridržava roka plaćanja koji je naveden na na našim komercijalnim dokumentima (ponuda, potvrda narudžbe, faktura), a koji glase na njegovo ime. Svi naknadno odobreni popusti kupcu, knjižna odobrenja, kasa skonto i sl, moraju biti predmet ponovnog dogovora, i njihovo odobravanje je nezavisno od izvršena plaćanja. Plaćanja imaju da se vrše nezavisno od prijema robe i od eventualnih prijava manjkavosti. Mesto izvršenja za plaćanja je Beograd.

2. Zadržavanje uplata i prebijanja potraživanja je moguće samo ako je protivzahtev kupca nesporan, ili je isti pravosnažno utvrđen.

3. Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka plaćanja kupac pada u docnju bez predhodne opomene. Kupac pada takođe u docnju kada ne izvrši plaćanje ni nakon prijema opomene, koja se daje nakon dospeća kupoprodajne cene.

4. Menice se primaju samo kao sredstvo plaćanja, pri čemu nismo odgovorni za njihovo blagovremeno prezentiranje i za podizanje protesta. U slučaju prijema menica zaračunava se njihovo diskontovanje, kao i nastali troškovi; takav prijem se vrši samo uz zadržavanje prava da se u svako doba zahteva plaćanje u gotovini tako što bi se izvršio predhodni povraćaj tih hartija od vrednosti. U slučaju primanja menica se ne odobrava popust.

5. Imamo pravo da pri prekoračenju rokova dospeća plaćanja odmah zaračunavamo Zatezne kamate shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate.

6. Za slučaj docnje u plaćanju - sve nenaplaćene fakture, odnosno svi iznosi menica dospevaju odmah na naplatu i utužive su. Kod nepridržavanja uslova plaćanja, ili pri nastanku okolnosti koje su pogodne za umanjenje kreditne sposobnosti kupca, imamo pravo da sva naša potrazivanja - bez obzira na datum dospeća primljenih, ali još uvek nedospelih menica - odmah podnesemo na naplatu. Osim toga, imamo takođe pravo da još uvek neizvršene isporuke realizujemo samo na osnovu avansnog plaćanja, ili uz pružanje garancija. Ukoliko se ne izvrše avansna plaćanja, ili se ne daju garancije ni po isteku datog iz primerenog roka, imamo pravo da odustanemo od ugovora u pogledu sa naše strane neizvršenih obaveza i to uz posledicu da se svi zahtevi kupca vezano za još uvek neizvršene isporuke gase.

7. Imamo pravo da sva naša potrazivanja prema kupcu obračunamo sa svim njegovim potraživanjima, koja kupac zbog isporuka, ili na osnovu drugih pravnih razloga ima prema nama.

1. Roba ostaje naše vlasništvo sve do potpune isplate svih potraživanja od strane kupca, uključujući i buduća potraživanja nastala iz poslovnih odnosa, ukoliko se naši  kupoprodajni  ugovori sa kupcima zaključe, a zatim i javno overe od strane suda ili opštinskih ograna.

2. Prerada i preoblikovanje robe, koju mi isporučujemo uz zadržavanje prava svojine, vrši se uz isključenje sticanja vlasničkih prava i to uvek po našem nalogu, ali bez obaveza po nas. Prerađena roba nam sluzi kao sredstvo obezbeđenja samo do visine vrednosti robe na kojoj smo zadržali pravo svojine. Kod prerade robe od strane kupca sa drugom robom, koja ne pripada nama, mi stičemo suvlasništvo na tako novo-nastalim stvarima i to proporcionalno vrednoti faktura, a uz posledicu da takve stvari od tada postaju roba sa zadržanim pravom svojine u smislu ovih uslova.

3. Kupac ima pravo da u svom redovnom poslovanju prerađuje robu nad kojoj je zadržano pravo svojine, ali ne i da je otuđuje, odnosno kupac ne sme da prodaje ni proizvode nastale iz robe nad kojom je zadržano pravo svojine.

4. Kupac nam već sada za svaki slučaj ustupa sva potraživanja koju mu pripadaju - uključujući i potraživanja po saldu iz konto - korentnih računa, kao i po osnovu obrade I prerade ili spajanje robe koju smo mi isporučili; ovo važi na isti način i za zahteve kupca i po ostalim pravnim osnovama (osiguranje, nedozvojeni postupci, itd.) u odnosu na robu nad kojom je zadržano pravo svojine. Takvo ustupanje je vrednosno ograničeno cenom isporučene robe i to za onaj deo robe isporučene prema našim fakturama. Ukoliko je kupčev klijent delotvorno isključio potraživanje protiv sebe, tada stupamo Kupac i mi u takav međusobni odnos kao da su nam na delotvoran način ustupljena gore navedena i unapred ustupana potraživanja i to bez obzira koje su vrste ista bila. Kupac nas ovlašćuje da ostvarimo takvo potraživanje u njegovo ime, a za na naš račun, čim kupac u skladu sa sledećom odredbom više ne bude imao pravo da realizuje to potrazivanje u sopstveno ime.

5. Mi ovim opozivo ovlašćujemo kupca,da može za svoj račun i svoje ime da naplati Potrazivanja koja nam je ustupio. Čim kupac ne ispuni neku svoju obavezu prema nama ili nastupi okolnost navedena u poglavlju IV, kupac će na naš zahtev javno objaviti postojanje ustupanja, a zatim će nam pružiti sve potrebne informacije i dokumentaciju. Mi imamo pravo da dužnicima kupaca direktno prijavimo postojanje ustupanja i da od njih zatražimo da prema nama izvrše plaćanja.

6.Isporučena roba ne sme bez naše dozvole, i to pre svega u slučaju stečajnog postupka, odn. eventualne zaplene na strani kupca/klijenta, ni da se pleni, niti da se preda radi obezbedjenja. Za slučaj ispoljavanja zahteva od strane trećih lica u odnosu na robu nad kojom je zadržano pravo svojine, kupac će ukazati na naše vlasništvo i nas će odmah o tome obavestiti, kao što će nam pružiti i svu potrebnu pomoć za očuvanje naših prava. Ako se kupac ne ponaša u skladu sa ugovorom-naročito u slučaju kašnjenja plaćanja , imamo pravo da iskoristimo svoje pravo zadržavanja svojine i da zahtevamo da nam se smesta vrati roba nad kojom smo zadržali pravo svojine. Korišćenje prava zadržavanja svojine ne znači i odstupanje od ugovora.

Ako vrednost sredstava obezbeđenja plaćanja sveukupno prevazilazi visinu naših potraživanja sa vise od 20%, tada smo obavezni da na zahtev kupca u istoj meri i po našem izboru oslobodimo sredstva obezbeđenja.

Kupac snosi rizik i za slučajnu propast, kao i za oštećenje robe nad kojoj smo zadržali pravo svojine, te istu mora u dovoljnoj meri osigurati od požara i krađe. Potraživanja od osiguravajućih društava po nastaloj šteti nam se već sada ustupaju u visini vrednosti robe nad kojom je zadržano pravo svojine.

1. Mesto izvršenja za isporuke je Beograd, magacin prodavca, tj SCHRACK-a, osim ukoliko pojedinačnim ugovorom nije drugačije  dogovoreno. Rokovi isporuke ili rokovi za pružanje usluga su ispunjeni ukoliko je do njihovog isteka predmet isporuke napustio fabriku, ili ako je dato obaveštenje o spremnosti robe za otpremu, odnosno ako je pružena usluga. Rok isporuke i rok za pružanje usluge se produžuje u primerenom trajanju prilikom preuzimanja mera u okviru borbi za radnička prava, posebno kod štrajkova ili kod onemogućavanja pristupa radnim mestima, kao i u slučaju nastupanja nepredvidljivih smetnji koje su izvan našeg uticaja, ukoliko se može dokazati da te smetnje znatno utiču na proizvodnju ili na otpremanje predmeta isporuke, ili na pružanje usluge. Isto važi i ako takve okolnosti nastupe kod naših dobavljača, odnosno kod neskrivljenih nedostataka u obezbeđenju repromaterijala, kao i kada napred navedeno nastane i za vreme naše docnje. U slučaju dužih prekoračenja rokova imamo mi, kao i kupac, ali on tek nakon što nam prethodno ostavi dodatan rok, pravo da odustanemo od ugovora. O početku i prestanku ovakvih prepreka obavestićemo kupca u bitnijim slučajevima što je pre moguće.

2. Kod prekoračenja rokova isporuka i rokova za pružanje usluga kupac ima pravo da nam ostavi primeren dopunski rok za izvršavanje isporuka, odnosno za pružanje usluga uz pretnju odbijanja prijema istih za slučaj daljih kašnjenja, te da po neuspešnom isteku naknadnog roka  odustane  od ugovora. Na zahteve na naknadu štete zbog kašnjenja se odnosi poglavlje VIII.

3. Roba za koju se izda obaveštenje da je spremna za otpremu mora se po isteku datog roka odmah preuzeti; ukoliko se to ne izvrši imamo pravo da je otpremimo po vlastitom izboru ili da je po vlastitoj proceni uskladištimo na trošak i rizik kupca; isto se odnosi i na slučaj kada se otprema ne može izvršiti  sa razloga za koje mi nismo dužni da ih pravdamo. Nakon izdavanja obaveštenja o spremnosti robe za otpremu, smatra se da je roba isporučena, tako da se moze fakturisati.

4. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, kao i vrsta i obim potrebnih zaštitnih sredstava, ali i izbor špeditera ili vozara, kao i pakovanje, su u nedostatku drugih dogovora u pojedinačnim slučajevima prepušteni našem izboru. To se vrši prema našoj proceni i pažnji uobičajenoj u domenu saobraćaja, ali uz isključenje svake naše odgovornosti pri tome. Roba se osigurava samo na izričitu želju kupca i to na njegov teret.

5. Delimične  isporuke su dozvoljene.

1. Sa predajom robe špediteru ili prevozniku, a najkasnije po napuštanju skladišta, rizik prelazi u svakom slučaju, na kupca osim ako nije postignut drugačiji dogovor.

2. Reklamacije zbog nepotpune, manjkave ili pogrešne isporuke moraju nam se odmah i to najkasnije u roku od 8 dana po prijemu robe pismeno saopštiti. U suptrotnom se isporuke imaju smatrati odobrenim.

1. Privatni kupac/klijent u maloprodaji može uz prilaganje računa o kupovini u roku od 6 meseci od datuma kupovine da reklamira tzv. skrivene nedostatke na kupljenoj robi, koji se nisu mogli odmah otkriti uobičajnim pregledom prilikom preuzivanja robe. SCHRACK kao prodavac mora da donese odluku o reklamaciji u roku od 8 dana od prijema reklamacije, a u roku sledećih 15 dana da reši reklamaciju. Pri tome ne mogu da se reklamiraju neznatni nedostatci, kao ni oni nedostatci koji su nastali krivicom kupca. SCHRACK je kao prodavac dužan da kupcu/klijentu zameni neispravnu robu, ili da mu vrati plaćen iznos (čime se raskida kupoprodajni ugovor), ili da uz saglasnost kupca otkloni nedostatak na robi.

Dalji zahtevi kupca, odnosno nalogodavca, bez obzira po kom pravnom osnovu su isključeni, kao na primer: zahtevi za naknadu štete zbog manjkave ili zakasnele isporuke, odnosno pruzene usluge; na osnovu pozitivnih povreda ugovora; zahtevi zbog povreda izvan ugovornih obaveza; a naročito po osnovu obaveza davanja saveta i objašnjenja; uključujući i za padanje u dugove pri sklapanju ugovora. Mogućnost isticanja prava na nadoknadu štete zbog izgubljene dobiti, ili na ime direktne štete nastale kao naknadna posledica manjkavosti robe je u svakom slučaju isključena. Isključenje, odnosno ograničenje odgovornosti za manjkavost robe ne važi ukoliko bismo pri tome postupali namerno, ili uz krajnju nepažnju, kao i uz zlonamerne povrede bitnih ugovornih obaveza. Isto ne važi ni za slučaj nedostatka svojstva koja su izričito bila obećana, ako je takvo obećanje trebalo da posluži upravo tome da kupca obezbedi od štete koje ne nastaju na samom isporučenom predmetu. Kod isporuka robe korisnicima u privredi ovim je ugovoreno isključenje prodavčeve odgovornosti za materijalnu štetu, kao i za odgovornost zbog nedostataka na robi, koja inače proizilazi iz relevantnih poglavlja Zakona o obligacionim odnosima i to u delu o odgovornosti za materijalne nedostatke, a koji bi se mogli izvesti iz drugih odredbi - osim za slučaj postojanja namere ili krajnje nepaznje; dok za privatne potrošače u maloprodaji ne važe ograničenja odgovornosti za manjkavost robe po zahtevima koji bi proizilazili na osnovu poglavlja o odgovornosti za materijalne nedostatke Zakona o obligacionim odnosima, kao i na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, ali i delova Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga i inspekcijskom nadzoru, koji se odnose na zaštitu potrošača.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 15 dana od dana dostavljanja ili preuzimanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija. Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u kompaniji Schrack Technik d.o.o., te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se povraćaj novca i proizvod će mu biti vraćen o njegovom trošku.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Za sve nepomenuto a u vezi sa odustankom od ugovora, primanjivaće se Zakon o zaštiti potrošača ("sl.glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr.zakon i 44/2018 - dr.zakon)

1. Ugovorena je sudska nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu bez obzira na vrednost spora i to za sve međusobne zahteve i obaveze, za potraživanja po menicama i čekovima bez obzira na mesto plaćanja, kao i za sporove o promenama i umanjenjima - bez obzira u čijim rukama se nalazi sporni predmet.

2. Ukoliko ugovorni partner obustavi svoje plaćanje, ili se inicira stečajni postupak nad njegovom imovinom, ili pak vansudski postupak poravnjanja, tada SCHRACK ima pravo da odustane od neizvršenog dela ugovora.

3.  Primenjuje se srpsko pravo.