SCHRACK Technik online

Opšti uslovi korišćenja

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SCHRACK TECHNIK GMBH

Poslednje ažurirano: 17 maj 2021

 

Opšte i validnost uslova korišćenja

Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, A-1230 Beč (kratko: "Schrack") obezbeđuje razne aplikacije i alate (sve zajedno ukratko: «Alati").

Kada ovi uslovi korišćenja govore o "mi", "nama" ili "naš", podrazumeva se Schrack.

Upotreba alata koje nudimo je dozvoljena isključivo na osnovu ovih uslova.

Alati mogu da se koriste samo u preduzetničke svrhe ili u svrhe obuke (škola, studije, stručna obuka itd.) i, štaviše, samo od strane osoba koje su starije od 14. godina. Vašom registracijom potvrđujete da je upotreba u navedene svrhe, i da imate 14 godina.

Ovi uslovi korišćenja regulišu odnos između Vas kao korisnika i Schracka kao projektanta i/ili operatora alatki.  Uslovi korišćenja su ugovor između Vas i Schracka. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, nemate pravo da pristupate ili koristite naše alate. Korišćenjem naših alata potvrđujete i prihvatate sve odredbe ovih Uslova korišćenja bez ograničenja.

Odredbe u ugovornim oblicima i  drugi uslovi od strane Vas koji se odnose na upotrebu alata su u celosti neefikasni, bez obzira na to da li su, kada i u kom obliku nam predstavljeni. Odstupanje od sporazuma o pojedinačnim odredbama ovih Uslova korišćenja stupa na snagu samo za pojedinačne predmete i zahtevaju prethodnu pismenu potvrdu od strane nas kako bi bili validni.  Ćutanje sa naše strane nikako se ne smatra pristankom.

 

Upotreba i registracija

Da biste koristili alate, morate se registrovati. Registracija se odvija jednom i omogućava pristup svim alatima.  Međutim, zadržavamo pravo da ubuduće uvedemo zasebnu registraciju, verovatno pod posebnim uslovima, za pojedinačne alate, da promenimo vrstu registracije i zatražimo druge ili dodatne informacije.  

Vi ste odgovorni da obezbedite da podaci o registraciji koje navedete budu tačni i potpuni i da podatke o pristupu čuvate poverljivim i bezbednim. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju u okviru Vašeg naloga, uključujući aktivnosti trećih lica kojima ste dostavili informacije o nalogu ili koje su dobile pristup njemu zbog Vašeg bar nemarnog ponašanja.

Pristup alatima

Da biste koristili naše alate, moraju biti ispunjeni minimalni tehnički zahtevi. Ovi uslovi će se s vremena na vreme menjati. Nismo u obavezi da podržimo određeno stanje tehnike. Pristup našim onlajn alatima trenutno je moguć samo uz aktivnu i dovoljno brzu internet vezu. Troškove za ovu internet vezu naplaćuje  Vaš spoljni provajder, mi nemamo uticaja na to. Imajte u vidu da učitavanje sadržaja može dovesti do znatnog obima podataka i uveriti se da ste preduzeli odgovarajuće mere da ograničite troškove nastale u tom pogledu, kako u domaćem saobraćaju tako i u inostranstvu.

Zbog prirode interneta, ne možemo da obećamo stalnu i neprekidnu dostupnost i pristupačnost alata. Možemo da ograničimo dostupnost alata ili određenih oblasti ili funkcija alata ako je to neophodno u smislu ograničenja kapaciteta, bezbednosti ili integriteta naših servera ili da izvršimo aktivnosti održavanja koje obezbeđuju pravilno ili poboljšano funkcionisanje alata.  Možemo da poboljšamo, razvijamo i promenimo alate i s vremena na vreme uvedemo nove usluge.

 

intelektualna svojina

Sami alati i njihovo strukturiranje zaštićeni su autorskim pravima, zakonom o zaštiti baza podataka i zakonom o autorskim pravima. Zadržavamo sva prava na to.

Sva prava, posebno, ali ne ograničavajući se na autorska prava i prava na korišćenje, zadržavamo na sadržaju koji smo kreirali mi, posebno na tekstove, logotipe, grafike, fotografije i rasporede.

Sadržaj koji smo kreirali može da se koristi samo za aplikacije navedene u odgovarajućem alatu. Svaka druga upotreba je – osim ako nije drugačije dogovorena u pisanoj formi sa nama – nedopustiva.

 

Prava na promenu i onemogućavanje alata

Imamo pravo u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju i bez definisanog vremena sprovođenja, da primenimo nove elemente kao komponentu i/ili kao dodatak alatima i da suštinski promenimo vrstu upotrebljivosti. Takođe imamo pravo da uklonimo funkcije ili da u potpunosti onemogućimo  alate i prekinemo našu uslugu.

 

Zatvaranje korisničkog naloga

Možemo obustaviti pristup Vašem nalogu čak i bez prethodne najave ako postoji osnovana sumnja da Vi ili treće lice koje koristi informacije o Vašem nalogu kršite ove Uslove korišćenja ili važeći zakon u vezi sa korišćenjem alata ili ako tehničke okolnosti ili bezbednosni problemi čine ovo ekspeditivnim. Obavestićemo Vas ako postoji osnovana sumnja o kršenju ovih Uslova korišćenja ili važećeg zakona i pružiti Vam mogućnost da to opravdate i razjasnite. Ako sumnja ne može da se otkloni, imamo pravo da neopozivo zatvorimo Vaš nalog ako smatramo da je to prikladno s obziru na ozbiljnost prekršaja.  Posle toga, gubite pristup svim  alatima.  

 

Promene uslova korišćenja

Zbog promena u našim alatima i važećim zakonima ili iz drugih operativnih razloga, uvek će postojati potreba za prilagođavanjem ovih Uslova korišćenja. Ako ažuriramo ove Uslove, slobodni ste da prihvatite Uslove ili da prestanete da koristite naše alate. Ako nastavite da koristite alate nakon stupanje na snagu ispravke, smatraće se da je to saglasnost za nove uslove i izjavu o pristanku koju će oni obavezati.

 

Garancija i odgovornost

Sve dok vam besplatno obezbeđujemo alat, isključujemo svaku garanciju za alat.

Alati služe kao pomoć za predizbor naših komponenti proizvoda za podršku planiranju projekata svih vrsta.

Izričito je istaknuto da korisnik mora da proveri predlog koji je kreirao alat za zahteve potrebne za njegov projekat i, ako je potrebno, da ga ispravi nezavisno. Ne preuzimamo odgovornost za ispravnost i/ili kompletnost.

U slučaju povrede, odgovorni smo u skladu sa zakonskim odredbama. U suprotnom, naša odgovornost je ograničena na nameru i veliki nemar, ne podležemo odgovornosti za blago nemarno prouzrokovanu štetu. Za indirektnu štetu i izgubljenu zaradu, mi smo odgovorni samo u slučaju namere.

Ne stičemo odgovornost za nezakonite intervencije trećih lica (kao što su virusi, hakeri), pod uslovom da nismo prekršili svoje obaveze due diligence.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za neprekidnu i/ili stalnu dostupnost alata.  

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu u vezi sa problemima prenosa, kvarovima komunikacionih linija, problemima ili tehničkim kvarovima mobilnog interneta, telefonske mreže ili linija, onlajn sistema, servera ili provajdera, računarske opreme, softvera kao i zbog kvarova usluge e-pošte, osim ako to nismo bar grubo nemarno prouzrokovali.

 

Odšteta

Obavezujete se da nećete naneti štetu i tužiti nas, naše poslovnice, filijale, službenike, zaposlene, oglašivače i partnere za sva potraživanja, uključujući i ona trećih lica, uključujući, posebno, direktnu i indirektnu štetu i troškove (uključujući razumne i odgovarajuće troškove opomena, izvršitelja i advokata) nastale kršenjem ovih Uslova korišćenja koji se pripisuju Vama ili drugim primenljivim odredbama. To se odnosi i na zahteve trećih lica.

 

Komunikacija

Imamo pravo da svu prepisku pošaljemo na email adresu koju ste poslednji put naveli prilikom registracije ili u toku ažuriranja informacija o Vašem nalogu. Deklaracije relevantne za ugovor sa Vaše strane moraju biti poslate na e-adresu navedenu u našem otisku.

 

Privatnost

U sklopu upotrebe alata prikupljamo određene podatke, ponekad automatski, koji su neophodni za upotrebu alata. Među njima su:

 • Glavni podaci (npr. poštanski broj, država, pol, starost, e-mail adresa)
 • Tehnički podaci (npr. hardver, internet provajder, korišćeni pregledač)
 • Podaci specifični za korisnika (npr. evaluacija korišćenja pojedinačnih funkcija i alata, protokol aktivnosti)

  Ove podatke obrađujemo kako bismo

 • Vam obezbedili alate i povezane funkcije,
 • poboljšali i proširili funkcije i karakteristike performansi alata,
 • sprečili i / ili otklonili zloupotrebu i kvarove, i
 • obavestili Vas o alatima i našim proizvodima/uslugama.

  Dodatne informacije o podacima koji se obrađuju prilikom korišćenja alata, odgovarajućih pravnih osnova i dodatnih informacija mogu se dobiti iz naše <Izjave o zaštiti podataka >.

 

Završne odredbe

Ovi uslovi korišćenja i poslovni odnos između Vas i nas, uključujući sva pitanja o važećem zaključenju ugovornog odnosa i uključujući sve sporove podležu zakonima Republike Austrije do isključivanja privatnog međunarodnog prava i pravila o sukobu zakona. Ako ste potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i koristite ove alate u čisto privatne svrhe,  ovaj izbor zakona ne rezultira time da budete lišeni zaštite koja Vam je dodeljena onim odredbama iz kojih, prema zakonu države u kojoj imate prebivalište pripada, ne smete odstupiti od dogovora (principa povoljnosti).

Ukoliko ste preduzetnik, isključivo nadležno mesto je sud u Beogradu. Ako ste potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača primenjuje se pravno mesto nadležnosti.

Ako bilo koja odredba u ovim Uslovima korišćenja bude ili postane nevažeća, ispravnost ostalih odredbi neće biti ugrožena.

Za potrošače: Ukoliko ste rezidentni u EU,možete pristupiti onlajn platformi Evropske komisije za onlajn rešavanje sporova ovde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Međutim, mi ne učestvujemo u onlajn rešavanju sporova.