SCHRACK Technik online

Izjava o zaštiti podataka usklađena sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka

Izjava o zaštiti podataka usklađena sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka

1. Lični podaci
Mi, u Schrack Technik d.o.o. (u nastavku mi), shvatamo zaštitu podataka veoma ozbiljno i poštujemo Vašu privatnost. Sakupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše lične podatke samo uz Vašu saglasnost ili ako postoji neki drugi zakonski temelj za to, a u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR-om) i važećim Zakonom o Zaštiti podataka i drugim zakonima koji se na tu temu odnose.

Lični podaci se sakupljaju isključivo u granicama potrebnim za vođenje i obradu naših poslovnih odnosa ili do granica koje ste nam Vi sami sporazumno odredili.

Lični podaci su podaci koji sadrže posebne informacije o osobama ili činjeničnim ličnim odnosima, kao što su ime, adresa, adresa elektronske pošte i telefonski broj.

2. Pristup i brisanje
U svakom trenutku imate pravo pristupa Vašim, kod nas uskladištenim ličnim podacima, njihovom poreklu, primaocima i svrhi njihove obrade kao i pravo na otklanjanje, prenosivost, prigovor, ograničenje obrade i blokiranje ili brisanje netačno i nezakonito obrađenih podataka.

Ako je došlo do nekih promena Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Imate pravo opozvati svaku saglasnost o obradi Vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku. Vaš zahtev za pristup, brisanje, ispravljanje, prigovor i/ili prenosivost u drugom slučaju, ukoliko ne uključuje nesrazmeran napor, može se uputiti kontaktima navedenim u tački 8. ove izjave.

Ako smatrate da naša obrada Vaših ličnih podataka krši zakonske odredbe o zaštiti podataka ili da su Vaša prava za zaštitu podataka povređena na bilo koji drugi način, imate pravo podneti žalbu nadležnom telu u Srbiji (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

3. Privatost podataka
Za zaštitu Vaših ličnih podataka preduzimamo odgovarajuće organizacione i tehničke mere predostrožnosti. Ove mere odnose se posebno na zaštitu protiv neovlašćenog, nezakonitog kao i slučajnog pristupa, obradi, gubitka, korišćenja i manipulacije podacima. Uprkos svom trudu da se održi neprekidan primeren visok nivo posvećenosti, ne sme se isključiti mogućnost da informacije koje ste nam omogućili putem Interneta mogu biti vidljive i da ih mogu iskoristiti treće strane.

Prema tome, imajte na umu da ne prihvatamo odgovornost za otkrivanje podataka zbog grešaka prilikom prenosa podataka koje nismo mi uzrokovali i/ili neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. napad hakera na e-mail nalog, telefon ili presretanje faksa).

4. Korišćenje podataka
Obrađivćemo podatke koji su nam dostupni za potrebe marketinga, slanja Newslettera i kako bismo Vas kontaktirali putem pošte ili telefona, kao i za svrhe za koje imamo Vašu saglasnost ili koje su uključene u propise u skladu sa GDPR. Izuzeto od toga je korišćenje podataka za statističke svrhe ako su dostupni podaci anonimnog karaktera.

5. Prenos podataka trećim stranama
Da bismo mogli dovršiti Vašu porudžbinu može biti potrebno ili se zakonski zahtevati prenos Vaših podataka trećim stranama (npr. pružateljima usluge koje mi angažujemo i kojima dajemo pristup podacima itd.), sudovima ili javnoj vlasti. Prenos Vaših podataka vrši se isključivo u skladu sa GDPR, posebno da bi se dovršila Vaša porudžbina ili na temelju Vaše prethodne saglasnosti.

Neki od korisnika podataka se nalazi izvan zemlje ili obrađuju Vaše podatke u inostranstvu. Moguće je da nibo zaštite podataka u drugim zemljama ne odgovara onom nivou koji postoji u Srbiji. Međutim, prenosimo Vaše lične podatke samo onim zemljama za koje je Evropska Komisija odredila da imaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka ili primenjujemo mere da bismo osigurali da svi korisnici koji dobijaju podatke imaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka, za svrhu koju tada uključujemo  standardne ugovorne klauzule (2010/87/EC i/ili 2004/915/EC).

6. Izveštavanje o nezgodama sa podacima
Cilj nam je da osiguramo da se nezgode sa podacima što pre otkriju i da se prijave prema potrebi,  obzirom na odgovarajuće kategorije podataka, Vama ili nadležnom nadzornom telu.

7. Zadržavanje podataka
 Skladištimo podatke ne duže od onoga koliko je potrebno da bi se ispunile ugovorne ili zakonske obaveze i da bi se odbranili od tužbi  (npr. 11 godina zakonska obaveza čuvanja računa i slično).

8. Detalji kontakta
Ukoliko imate pitanje ili zahteve vezane za obradu Vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate:

Kompanija:                        Schrack Technik d.o.o.

Adresa:                              Bulevar Peka Dapčevića 42, 11152, Beograd

Telefon:                             +381 (0)11 30 92 608

Email addresa:                   zastitapodataka(at)shrack.rs

Službenik za zaštitu podataka: Nataša Petković

Web stranica:                     https://www.schrack.rs

 

Imajte na umu da se ova izjava o zaštiti podataka može promeniti u bilo kom trenutku. S'toga, preporučujemo da posećujete ovu stranicu redovno da biste bili upoznati sa najnovijim informacijama vezanim za našu brigu o zaštiti podataka.

Zadnji put obnovljeno: 04.07.2018.
Ovaj srpski tekst je prevod engleskog teksta (originalno nemački tekst).

 

Izvorni tekst: 

Data Protection Statement Pursuant to GDPR

 

1. Personal Data
We, the Schrack Technik GmbH (also “we” for short), take data protection very seriously and respect your privacy. We collect, process and use your personal data only with your consent or if there is another legal basis to do so in accordance with the GDPR and the Austrian Federal Act Concerning the Protection of Personal Data 2000 (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000; Federal Law Gazette I No. 165/1999); all in compliance with the regulations regarding data protection and the civil law.

Personal data are only collected to the extent which is actually necessary to conduct and process our business relationship or to which you have provided them to us of your own accord.

Personal data are all data containing specific information about personal or factual relationships, such as name, address, email address, and telephone number.

2. Access and Erasure
At any time you have the right to access to your stored personal data, their origin and recipients, and the purpose of their processing as well as the right to rectification, portability, objection, restriction of processing, and blocking or erasure of inaccurate or unlawfully processed data.

If there are changes in you personal data, we kindly ask you to notify us accordingly.

You have the right to withdraw any consent given to the processing of your personal data at any time. Your request for access, erasure, rectification, objection and/or portability, in case of the latter if it does not involve a disproportionate effort, can be addressed to the contacts listed in section 10 of this Statement.

If you believe that the processing of your personal data by us violates data protection legislation or that your rights to protection of your data have been infringed in any other way, you have the right to file a complaint with the supervisory authority with jurisdiction. In Austria this is the Datenschutzbehörde.

3. Data Privacy
For the protection of your personal data we take appropriate organisational and technical precautions. These precautions in particular relate to safeguards against unauthorised, unlawful and including accidental access, processing, loss, use, and manipulation. In spite of all efforts to uphold a constantly appropriate high degree of diligence requirements it cannot be precluded that information you make available to us via the internet may be viewed and used by third parties.

Please bear in mind, therefore, that we assume no liability whatsoever for the disclosure of information due to errors during data transmission not caused by us and/or unauthorised access by third parties (e.g. hacker attack on email account or telephone, fax interception).

4. Use of the Data
We will process the data made available to us for marketing purposes, for sending newsletters and to contact you by paper mail and phone and for purposes to which you have given your consent or which are covered by regulations in accordance with the GDPR. Exempt from this is the use for statistical purposes if the data made available have been anonymised.

5. Transfer of Data to Third Parties
To be able to complete your order it may be necessary or required by law, to transfer your data to third parties (e.g. service providers which we employ and to which we make available data, etc.), courts or public authorities. The transfer of your data will be done exclusively in accordance with the GDPR, in particular to complete your order or based on your prior consent.

Some of the recipients of your personal data are located outside of your country or process your personal data there. The data protection level in other countries may not equal the level existing in Austria. However, we only transfer your personal data to countries for which the EU Commission has determined that they have an appropriate level of protection of personal data or we employ measures to ensure that all recipients have an appropriate level of protection of personal data, for the purpose of which we conclude standard contractual clauses (2010/87/EC and/or 2004/915/EC).

6. Reporting of Data Mishaps
We aim to ensure that data mishaps are detected as soon as possible and that they will be reported as appropriate, under consideration of the respective data categories, to you or the supervisory authority of jurisdiction.

7. Retention of Data
We will store data no longer than is necessary to fulfil our contractual or legal obligations and to defend against any liability claims (e.g. 7 years acc. to Austrian Federal Tax Code, Bundesabgabenordnung (BAO) or Austrian Company Code, Unternehmensgesetzbuch (UGB), etc).

10. Our Contact Details
If you have questions or requests regarding the processing of your personal data, please contact:

Name:                         Schrack Technik GmbH

Mail address               Seybelgasse 13, 1230 Vienna, Austria

Telephone number:   +43 (0)1 866 85 ext. 5900

Email address:            info(at)schrack.com

Website:                     https://www.schrack.at

 

 

Alternatively, you are welcome to contact our data protection officer:

 

Mag. Daniela Eminger (datenschutz(at)schrack.com)

 

Please bear in mind that we may update this Data Protection Statement at any time. Therefore, we recommend you revisit this page regularly to check for updated information about our data protection practices.

Last updated on 17 May 2018
This English text is a translation of the original German text.