SCHRACK Technik online

Stepenišni automati i daljinske sklopke

Impulsni relej sa opcijom podešavanja vremena - STELLA

Elektronska daljinska sklopka sa funkcijom uštede energije

   STELLA - stepenišni automat i bistabilna sklopka u jednom kućištu!
Svetlo možemo gasiti ručno (pritiskom na taster) ili ga možemo pustiti da se samo isključi po isteku podešenog vremena.
   Ukoliko pritiskom na taster ne ugasimo svetlo unutar podešenog vremena ono će se automatski ugastiti kroz funkciju uštede energije. Kontrolni ulaz dozvoljava priključenje tastera sa ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućava spajanje strujnih kola sa 3 i 4 provodnika.

Stepenišni automat VOWA

Elektronski stepenišni automat sa upozorenjem pred isključenje

   Kontrolni ulaz dopušta priključak tastera sa ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućava spajanje strujnih kola sa 3- ili 4-provodnika. Automat se može resetovati (ponovo pokrenuti) spojenim tasterom i isključiti dugim pritiskom na taster (funkcija uštede energije) . "Pumpanje" tastera (brzo uzastopno pritiskanje) će produžiti namešteno vreme do maksimalno 60 min. U zavisnosti od verzije, moguće je izabrati sledeće načine

  • P impulsna sklopka bez vremenske funkcije
  • 0 isključen
  • 1 trajno uklopljen (ON)
  • TW vremenski automat sa upozorenjem pred isključenje

Samo kod BZ327360:

  • T vremenski automat bez upozorenja pred isključenje
  • PN impulsna sklopka bez napona

VOWA u Internet prodavnici

Stepenišni automat TIMON

Elektronski stepenišni automat sa opcijom produženja vremena

   Elektronski stepenišni automat sa opcijom produženja vremena (u skladu s EN 60669-2-3). Kontrolni ulaz dopušta priključenje tastera sa ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućava primenu u strujnim olima sa 3- ili 4-priključna provodnika.

   Nakon pokretanja radnog ciklusa od cca. 5 sekundi, dugim pritiskom na taster (>2 s) uređaj se može isključiti (funkcija uštede energije).

TIMON u Internet prodavnici