SCHRACK Technik online
  • Kabl kao građevinski proizvod

    CPR - Construction Product Regulation, skup normativa za kablove i provodnike koji će Vaše instalacije učiniti sigurnijim

U Uredbi (EU) br. 305/2011 EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA od 9. marta 2011. o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju van snage Direktive Veća 89/106/EEZ, Prilog IV, Tablica 1, u stavci 31 navode se „KABLOVI ZA STRUJU, KONTROLU i KOMUNIKACIJE“  kao građevinski proizvodi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305

Na engleskom se ovo područje naziva Construction product regulation - CPR, na nemačkom Bauproduktenverordnung BPV.

Građevinski proizvodi su proizvodi proizvedeni i pušteni na tržište radi stalne ugradnje u objekte ili njegove delove  i njihova svojstva imaju uticaj na svojstva objekta obzirom na osnovne građevinske zahteve.
Jedan od osnovnih zahteva u građevinskom sektoru je i sigurnost u slučaju požara pa tako objekti moraju biti projektovani i izgrađeni tako da u slučaju izbijanja požara: nosivost objekta može biti očuvana tokom određenog vremena, bude ograničeno stvaranje i širenje požara i dima u objektu, širenje požara na susjedne objekte bude ograničeno, korisnici mogu napustiti objekat ili na drugi način biti spašeni...
U slučaju kada je građevinski proizvod obuhvaćen usklađenom normom (usklađena norma znači norma koju je donelo jedno od evropski priznatih normativnih tela), proizvođač je dužan da sastavi Deklaraciju o performansama (engleski: Declaration of Performance) u slučaju kada takav proizvod pušta na tržište. Građevinske proizvode za koje je izradio Deklaraciju o performansama proizvođač mora i odgovarajuće propisano označiti po jediničnom pakovanju.

Usklađena norma za kablove je SRPS EN 50575:2015 sa nazivom: Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi — Kablovi za opšte primene u građevinarstvu na koje se odnose zahtevi za reakciju na požar

Norma je stupila na snagu 30. januara 2015., i obzirom da se naši zakoni usklađuju sa evropskim, ova norma bi uskoro trebala biti obavezna za sve kablove koji se ugrađuju u građevinarstvu. Na osnovu navedenog, proizvodi obuhvaćeni normom SRPS EN 50575:2015, proizvedeni pre datuma kada ova norma postane obavezna, mogu, ali ne moraju biti ispitani prema odgovarajućim ispitnim metodama norme, tako da za njih u tom slučaju nije obvezno izdavanje Deklaracije o performansama. Za sve proizvode koji budu proizvedeni nakon što norma postane obavezna, a obuhvaćeni su normom SRPS EN 50575:2015, pri puštanju proizvoda na tržište proizvođač je obvezan da ispita proizvode odgovarajućim metodama i samim tim obavezan je da izda Deklaraciju o performansama i propisano označi proizvod. 
Postoje proizvodi u kategoriji kablova i provodnika koji nisu obuhvaćeni pomenutom usklađenom normom i za njih u pravilu nije moguće pribaviti Deklaraciju o performansama proizvođača.

Na nalepnici se može uočiti ono što je  izuzetno važno: Klasa karakteristika reakcije na plamen (primer Eca). 
Građevinski projekat zahteva određenu klasu karakteristika za određene delove zgrade, kako bi se ostvarili sigurnosni zahtevi.
S'toga se pri ugradnji kabla u određeni deo zgrade mora primeniti samo projektom predviđena klasa reakcije na plamen (ili klasa više!). Norma kvalifikuje karakteristike u smislu reakcije na plamen, posledično stvaranje dima, gorećih kapljica/čestica, kapanja i razvoj kiselosti.

Nedvosmisleno, normom definisanim postupcima ispitivanja, kablovi se klasifikuju u kategorije što omogućava korisniku jednostavno upoređivanje proizvoda. Kablovi se ispituju i sertifikuju, a time i klasifikuju od nezavisnog prijavljenog tela.

Ukoliko niste imali priliku da posetili naše Info dane 2017. godine, jedna od prezentacija koju su naše kolege držale na pomenutom događaju jeste i CPR standard te Vam u nastavku ovog teksta dajemo mogućnost da pogledate navedenu prezentaciju:

Klase karakteristika reakcije na plamen

Reakcija na plamen je podeljena u 7 kategorija, gde:

  • slovo ˝A˝ označava zahteve za najvišu (negorivu) klasu,
  • slovo ˝F˝ najnižu (lako zapaljivu) klasu

Osiguranje kontinuiteta karakteristika

Sistem provere kontinuiteta karakteristika proizvoda ( 1+, 3, 4), definiše zahteve za sprovođenje različitih proizvodnih kontrola i ispitivanja uzoraka od proizvođača i od strane prijavljenog tela. Time se osigurava potreban kontinuitet karakteristika.

Benefiti koje imate kao saradnici kompanije SCHRACK TECHNIK d.o.o.?

Za svaki svoj komunikacioni kabl (bakar, optika) SCHRACK TECHNIK daje Deklaraciju o performansama (DoP).  Za korisnika je najbitnije da uoči pripadnost klasi karakteristika reakcije na plamen i primeti identifikacioni broj prijavljenog tela koje stoji iza sistema provere kontinuiteta karakteristika, a sve prema SRPS EN 50575:2015. Deklaraciju o performansama (DoP) za svaki naš komunikacioni kabl možete naći u prostoru preuzimanja na web shop stranici proizvoda koji odabirate. Dodatno, popis svih Deklaracija poređanih po našim šiframa možete naći na: ww.schrack.com/dop. A naravno možete uvek upitati svog ličnog Schrack zastupnika!

Za svaki kabl koji nije proizveden od strane SCHRACK TECHNIK-a, oslanjamo se na kvalitetno i sa naše strane ulazno kontrolisano označavanje pakovanja naših dobavljača, kao i na Deklaracije dobijene od njih o karakteristikama koje možete dobiti na upit od svog Schrack zastupnika.

Ispod možete pogledati primer oznake na jediničnom pakovanju kabla:

Na nalepnici su naznačeni  sledeći podaci: Karakteristike kabla na reakciju na plamen, broj Deklaracije o performansama, Identifikacioni broj prijavljenog tela, i drugi dodatni podaci u skladu sa SRPS EN 50575:2015

Gde primeniti koju kategoriju kabla?

Postoje mnoge evropske preporuke kada primeniti koju kategoriju kabla. Ispod možete videti jedan od primera:

Koje kategorije ispunjavaju SCHRACK TECHNIK IT kablovi?

Navodimo nekoliko primera iz našeg asortimana IT kablova.

Kataloški broj: HSEKP423HA

STARO: F/FTP inst. kabl cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, plavi

NOVO: F/FTP inst. kabl cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, Dca-s2,d2,a1, plavi

Kataloški broj: HSEKP423HB

STARO: S/FTP inst. kabl cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, plavi

NOVO: S/FTP inst. kabl cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca-s2,d2,a1, 40%, plavi

Kataloški broj: HSEKP422HB

STARO: S/FTP inst. kabl cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200MHz, LS0H-3, plavi

NOVO: S/FTP inst. kabl cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200MHz, LS0H-3, B2ca-s1,d1,a1, plavi

Kataloški broj: HSEAIBHxxx

STARO: Univer. opt. kabl A/I-DQ(ZN)BH n*yy/125µm yyy, LS0H-3, nm.

NOVO: Univer. opt. kabl A/I-DQ(ZN)BH n*yy/125µm yyy, LS0H-3, Dca-s2,d1,a1, nm